ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 1. อาคารเรียน 4 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 2. อาคาร 2 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..