ผู้บริหาร

นางสาวรมย์ชลี เเก้วกลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/08/2014
ปรับปรุง 20/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 82503
Page Views 116709
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
 
“ผู้เรียนมีพัฒนาการและทักษะสมวัย ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 

ปรัชญาของโรงเรียน

 

 ต้นแบบวิชาการ           พัฒนาคุณธรรม     สร้างสรรค์ชุมชน

 
 

ต้นแบบวิชาการ  หมายถึง  การจัดการตามแนวทฤษฎีที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของเด็กให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย
 
 
พัฒนาคุณธรรม  หมายถึง  การจัดกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีคุณธรรม 8 ประการ มีการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
สร้างสรรค์ชุมชน  หมายถึง  การพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ปลูกฝังรากแห่งความงดงาม และวางรากฐานที่ดีให้กับชุมชน