ผู้บริหาร

นางสาวรมย์ชลี เเก้วกลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/08/2014
ปรับปรุง 11/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 78321
Page Views 110529
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

เป้าหมายการจัดการศึกษา  ( คุณภาพผู้เรียน )

1. ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์

4. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุนด้านงบประมาณ

6. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการบริการข่าวสารและข้อมูล แหล่งความรู้ และเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของชุมชน

7. ยกระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ปรัชญาโรงเรียน

 “ ต้นแบบวิชาการ พัฒนาคุณธรรม  สร้างสรรค์ชุมชน

            ต้นแบบวิชาการ หมายถึงการจัดการตามแนวทฤษฎีที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของเด็ก

 ให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย

            พัฒนาคุณธรรม  หมายถึง  การจัดกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีคุณธรรม 8 ประการ มีการดำเนินชีวิตที่พอเพียง

            สร้างสรรค์ชุมชน  หมายถึง  การพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ปลูกฝังรากแห่งความงดงาม  และวางรากฐานที่ดีให้กับชุมชน