ผู้บริหาร

นางสาวรมย์ชลี เเก้วกลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/08/2014
ปรับปรุง 20/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 82520
Page Views 116726
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ
 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการ และทักษะสมตามวัย
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
3. มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach)
4. พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
6. จัดหาสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอ
7. ส่งเสริมการเรียนรู้โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง