ผู้บริหาร

นางสาวรมย์ชลี เเก้วกลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/08/2014
ปรับปรุง 11/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 78331
Page Views 110539
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. พัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถสมกับครูมืออาชีพ

2. พัฒนาการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม

3. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนมีความปลอดภัยและปลอดสิ่งเสพย์ติด

4. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น

5. ส่งเสริมการออกกำลังกาย และสนับสนุนการเล่นกีฬา

6. นำสื่อและเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

7.  จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน