ภาพกิจกรรม
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 63
เมื่อวันที่15 กันยายน 2563 โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด โดยได้รับเกียรติจาก นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการจากกองการศึกษาศาสนาเเละวัฒนธรรม ทั้งนี้โรงเรียนได้รับการชื่นชม เเละชี้เเนะจากกรรมการอย่างเป็นกัลยาณมิตร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ได้ดียิ่งขึ้นไป ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่าย ไว้ ณ โอกาสนี้ค่ะ
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2564,17:37   อ่าน 89 ครั้ง