ภาพกิจกรรม
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการอ่าน การฟังและการพูด (กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ รถห้องสมุดเคลื่อนที่ โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ภายในกิจกรรมมีการจัดให้นักเรียนได้ขึ้นไปค้นคว้าหาความรู้ การศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่จากห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาให้คำเเนะนำเเละดูเเลนักเรียนอย่างใกล้ชิด นักเรียนมีความสนใจกับกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ เพลิดเพลินกับการอ่านหนังสืออย่างตั้งใจ โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้ และนำไปสู่ การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2566,18:01   อ่าน 29 ครั้ง