ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางชัญญา สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : เริ่มดำรงตำเเหน่ง วันที่ 1 กันยายน 2559