ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 23) 31 ม.ค. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 178) 16 ต.ค. 65
แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) (อ่าน 180) 16 ต.ค. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 350) 18 ก.ค. 65
ประกาศ การรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนสองภาษา อังกฤษ-จีน) (อ่าน 396) 29 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2565 (English Program) (อ่าน 379) 24 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2565 (ห้องสองภาษา อังกฤษ-จีน) (อ่าน 358) 24 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 389) 21 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1 สอบผ่านห้องเรียนMEP (Mini English Program) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 352) 21 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 สอบผ่านห้องเรียนสองภาษา (อังกฤษ-จีน)ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 398) 21 มี.ค. 65
ประกาศจากทางโรงเรียนเรื่องการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 439) 14 มี.ค. 65
ประกาศทางโรงเรียนการเลื่อนเปิดเรียน (อ่าน 356) 03 มี.ค. 65
ประกาศเพิ่มเติม (อ่าน 385) 03 มี.ค. 65
ประกาสศเพิ่มเติม การขยายเวลารับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อ่าน 337) 26 ก.พ. 65
ประกาศทางโรงเรียน (อ่าน 857) 11 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนรูปแบบการสอนเป็นรูปเเบบ On line เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ( 10/02/65 ) (อ่าน 834) 11 ก.พ. 65
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อ่าน 362) 27 ม.ค. 65
ประกาศการเปิดเรียน (อ่าน 305) 27 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การเเจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ ล่าสุด ( 03/01/2565 ) (อ่าน 873) 03 ม.ค. 65
ประกาศการเปิดเรียน เดือนมกราคม-มีนาคม 2565 โดยจัดรูปเเบบ On-site (อ่าน 482) 31 ธ.ค. 64
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Sandbox : Safety Zone in School (อ่าน 336) 01 ธ.ค. 64
การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสม (อ่าน 361) 03 พ.ย. 64
ประกาศ การปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน ตามมาตรการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (อ่าน 356) 08 ต.ค. 64
ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน ตามมาตรการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (อ่าน 347) 01 ก.ย. 64
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 359) 30 ส.ค. 64
การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานระดับปฐมวัย ประจำปี 2563 (อ่าน 348) 30 ส.ค. 64
ประกาศปิดโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต วันที่ 2-16 สิงหาคม 2564 เนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 328) 02 ส.ค. 64
แจ้งปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 343) 23 ก.ค. 64
แจ้งปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 358) 12 ก.ค. 64
แจ้งปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 356) 09 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา (กรณีพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ) โดยประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การประถามศึกษาภูเก็ต (อ่าน 321) 09 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 315) 11 มิ.ย. 64
แบบฟอร์มสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา (อ่าน 403) 17 พ.ค. 64
กำหนดวันประชุมผู้ปกครองอนุบาล 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 / 2564 (อ่าน 395) 13 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ การรับชุดนักเรียนและอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับนักเรียนอ.1 ปีการศึกษา 2564 และนักเรียน อ.2และ อ.3 กรณีย้ายเข้าระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2564 - สามารถติดต่อรับชุดนักเรียนและอุปกรณ์อื่นๆ ได้ในวันที่ 1-4 มิถุนายน 2564 ผู้ปกครองสามารถรับที่ครูประจำชั้นตอน (อ่าน 401) 13 พ.ค. 64
ประกาศการเลื่อนวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2564 โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา (อ่าน 411) 13 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนอนุบาล 1/1 (อ่าน 372) 12 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรีนรมีสิทธิทดสอบความพร้อม ห้องเรียนพิเศษ English Program ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 533) 23 ก.พ. 64
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 639) 11 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา อนุบาล 1-3 (เพิ่มเติม) (อ่าน 867) 12 มิ.ย. 63
แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561-2565) (อ่าน 2854) 08 พ.ย. 62
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 943) 08 พ.ย. 62
กำหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 832) 08 พ.ย. 62
ประกวดจ้างอาหารกลางวัน 63 (อ่าน 915) 20 ก.ย. 62
ขอเชิญ ! ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา ..... (อ่าน 962) 06 ก.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีกา (อ่าน 1284) 06 มี.ค. 62
ประกาศ!! รับสมัครนักเรียนย้ายเข้าระหว่างเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ฉบับเปลี่ยนแปลง) (อ่าน 1196) 06 มี.ค. 62
ประกาศ!! รับสมัครนักเรียนย้ายเข้าระหว่างเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1043) 27 ก.พ. 62
ประกาศรับนักเรียนระดับก่อนปฐมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่ล่าสุด) (อ่าน 1191) 25 ม.ค. 62
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวั (อ่าน 1077) 21 ก.ย. 61