ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) (อ่าน 8) 06 มิ.ย. 66
การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ (อ่าน 57) 04 พ.ค. 66
ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 89) 16 เม.ย. 66
ประกาศ รับสมัครนักเรียนย้ายมาเข้าเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 -3 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 135) 01 มี.ค. 66
ประกาศ รายชื่อนักเรียนผ่านการประเมินพัฒนาการเบื้องต้น ระดับชั้น อ.1 (อ่าน 145) 28 ก.พ. 66
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ(project Approach) (อ่าน 131) 28 ก.พ. 66
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของครูผู้สอน (อ่าน 126) 28 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการเบื้องต้นเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 154) 21 ก.พ. 66
ประกาศการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 188) 31 ม.ค. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 344) 16 ต.ค. 65
แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) (อ่าน 337) 16 ต.ค. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 523) 18 ก.ค. 65
ประกาศ การรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนสองภาษา อังกฤษ-จีน) (อ่าน 528) 29 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2565 (English Program) (อ่าน 499) 24 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2565 (ห้องสองภาษา อังกฤษ-จีน) (อ่าน 473) 24 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 501) 21 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1 สอบผ่านห้องเรียนMEP (Mini English Program) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 476) 21 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 สอบผ่านห้องเรียนสองภาษา (อังกฤษ-จีน)ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 507) 21 มี.ค. 65
ประกาศจากทางโรงเรียนเรื่องการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 538) 14 มี.ค. 65
ประกาศทางโรงเรียนการเลื่อนเปิดเรียน (อ่าน 443) 03 มี.ค. 65
ประกาศเพิ่มเติม (อ่าน 477) 03 มี.ค. 65
ประกาสศเพิ่มเติม การขยายเวลารับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อ่าน 419) 26 ก.พ. 65
ประกาศทางโรงเรียน (อ่าน 940) 11 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนรูปแบบการสอนเป็นรูปเเบบ On line เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ( 10/02/65 ) (อ่าน 916) 11 ก.พ. 65
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อ่าน 454) 27 ม.ค. 65
ประกาศการเปิดเรียน (อ่าน 390) 27 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การเเจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ ล่าสุด ( 03/01/2565 ) (อ่าน 952) 03 ม.ค. 65
ประกาศการเปิดเรียน เดือนมกราคม-มีนาคม 2565 โดยจัดรูปเเบบ On-site (อ่าน 559) 31 ธ.ค. 64
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Sandbox : Safety Zone in School (อ่าน 408) 01 ธ.ค. 64
การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสม (อ่าน 438) 03 พ.ย. 64
ประกาศ การปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน ตามมาตรการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (อ่าน 436) 08 ต.ค. 64
ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน ตามมาตรการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (อ่าน 420) 01 ก.ย. 64
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 433) 30 ส.ค. 64
การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานระดับปฐมวัย ประจำปี 2563 (อ่าน 431) 30 ส.ค. 64
ประกาศปิดโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต วันที่ 2-16 สิงหาคม 2564 เนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 406) 02 ส.ค. 64
แจ้งปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 413) 23 ก.ค. 64
แจ้งปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 434) 12 ก.ค. 64
แจ้งปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 433) 09 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา (กรณีพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ) โดยประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การประถามศึกษาภูเก็ต (อ่าน 393) 09 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 382) 11 มิ.ย. 64
แบบฟอร์มสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา (อ่าน 469) 17 พ.ค. 64
กำหนดวันประชุมผู้ปกครองอนุบาล 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 / 2564 (อ่าน 461) 13 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ การรับชุดนักเรียนและอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับนักเรียนอ.1 ปีการศึกษา 2564 และนักเรียน อ.2และ อ.3 กรณีย้ายเข้าระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2564 - สามารถติดต่อรับชุดนักเรียนและอุปกรณ์อื่นๆ ได้ในวันที่ 1-4 มิถุนายน 2564 ผู้ปกครองสามารถรับที่ครูประจำชั้นตอน (อ่าน 478) 13 พ.ค. 64
ประกาศการเลื่อนวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2564 โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา (อ่าน 487) 13 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนอนุบาล 1/1 (อ่าน 441) 12 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรีนรมีสิทธิทดสอบความพร้อม ห้องเรียนพิเศษ English Program ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 606) 23 ก.พ. 64
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 730) 11 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา อนุบาล 1-3 (เพิ่มเติม) (อ่าน 954) 12 มิ.ย. 63
แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561-2565) (อ่าน 2949) 08 พ.ย. 62
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 1028) 08 พ.ย. 62