คณะผู้บริหาร

นางชัญญา สุขสวัสดิ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน