คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางสาวจันทิมา สุนทรเต็ม
ครู คศ.2
หัวหน้าคุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวเสาวณี จิตจำ
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวธารีรตน์ คงหนู
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวปิยวรรณ เลิศพลังเวทย์
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวมาซีเตาะ สาเเละ
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4