คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางสาวภัทราพร โภคบุตร
ครูช่วยสอน
หัวหน้าคุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางสาวเสาวณี จิตจำ
ครูช่วยสอน

นางสาวธารีรตน์ คงหนู
ครูช่วยสอน

นางสาวปิยวรรณ เลิศพลังเวทย์
ครูช่วยสอน

นางสาวมาซีเตาะ สาเเละ
ครูช่วยสอน