คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางสาวภัทราพร โภคบุตร
ครูช่วยสอน
หัวหน้าคุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางสาวเสาวณี จิตจำ
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวธารีรตน์ คงหนู
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวปิยวรรณ เลิศพลังเวทย์
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวมาซีเตาะ สาเเละ
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4