คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวจันทิมา สุนทรเต็ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
หัวหน้าคุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวสุชาวดี คงไข่ศรี
ครูช่วยสอน

นางสาวบูราณี อาลี
ครู คศ.1

นางสาวนิศาชล กาละสังข์
ครูช่วยสอน