คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาววิชุมา โต๊ะเอ็ม
ครู คศ.2
หัวหน้าคุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสุชาวดี คงไข่ศรี
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวรัชดา เพ็ชรเเกมเเก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวบูราณี อาลี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวนิศาชล กาละสังข์
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4