คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางสาวภัทราพร โภคบุตร
ครู คศ.2
หัวหน้าคุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวจันทร์ทิพย์ เกยทอง
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวภาวดี หลีเอบ
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4