คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางสาววิชุมา โต๊ะเอ็ม
ครู คศ.1
หัวหน้าคุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางสาวจันทร์ทิพย์ เกยทอง
ครูช่วยสอน

นางสาวรัชดา เพ็ชรเเกมเเก้ว
ครู คศ.1

นางสาวภาวดี หลีเอบ
ครูช่วยสอน