ดนตรี-นาฏศิลป์

นายเจษฎาพร เพ็งจันทร์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าดนตรี-นาฏศิลป์