นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวณัฐนรี มะลิชู
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวศรัญยา ชายเหตุ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวพรชนก บุญช่วย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวอาภัสสา ห้าหาบ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวอมิตรา ศิริ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวศศิธร ถนัดอนุศาสตร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวจิรวรรถ ศรีวีระพันธุ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวอาริตา รวมรัตน์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวทิฆัมพร หมีนพราน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู