ฝ่ายวิชาการ

นางสาวภัทราพร โภคบุตร
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0878844729
อีเมล์ : damkam2009@hotmail.com