คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาววิชุมา โต๊ะเอ็ม
ครู คศ.3
หัวหน้าคุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0852094056
อีเมล์ : Chuma_4056@hotmail.com

นางสาวรัชดา เพ็ชรแกมแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0869437234
อีเมล์ : tuktikpooh2008@hotmail.com

นางสาวจันทร์ทิพย์ เกยทอง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3
เบอร์โทร : 0874714722
อีเมล์ : krutiffany@gmail.com

นางสาวภาวดี หลีเอบ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4
เบอร์โทร : 0980179946
อีเมล์ : koy_pawadee@hotmail.com