ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางสาววิชุมา โต๊ะเอ็ม
ครู คศ.3
หัวหน้าคุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวรัชดา เพ็ชรแกมแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวจันทร์ทิพย์ เกยทอง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวภาวดี หลีเอบ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางสาวมาริสา แก้วทวี
ผู้ช่วยครู