คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางสาวภัทราพร โภคบุตร
ครู คศ.2
หัวหน้าคุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0878844729
อีเมล์ : damkam2009@hotmail.com

นางสาวมาซีเตาะ สาและ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0898786748
อีเมล์ : tong_20_@windowslive.com

นางสาววราภรณ์ สัตยาวุธ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3
เบอร์โทร : 0892907404
อีเมล์ : kikkik0105@gmail.com

นางสาวเสาวณี จิตจำ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4
เบอร์โทร : 0966355871
อีเมล์ : jitjam4911@gmail.com