ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวภัทราพร โภคบุตร
ครู คศ.2
หัวหน้าคุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวมาซีเตาะ สาและ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววราภรณ์ สัตยาวุธ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวชุลีพร กิจชู
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวเสาวณี จิตจำ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4