ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางสาวจันทิมา สุนทรเต็ม
ครูชำนาญการ
หัวหน้าคุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสุภัทรสร รัตนะอุดม
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวบูราณี อาลี
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาววรรณนิดา โบบทอง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4