คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางสาวจันทิมา สุนทรเต็ม
ครูชำนาญการ
หัวหน้าคุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
เบอร์โทร : 0872635314
อีเมล์ : J_ti46@hotmail.com

นางสาวสุภัทรสร รัตนะอุดม
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 0918264074
อีเมล์ : yainoopop2555@gmail.com

นางสาวบูราณี อาลี
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3
เบอร์โทร : 0810929019
อีเมล์ : vespasuper5707@hotmail.com

นางสาววรรณนิดา โบบทอง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4
เบอร์โทร : 0957129857
อีเมล์ : Wannida.2612@gmail.com

นางสาวมาริสา แก้วทวี
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 0653931683
อีเมล์ : kursom9889@gmail.com

นางสาววิภาดา ดำกระบี่
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4