ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดนตรี-นาฏศิลป์

นายเจษฎาพร เพ็งจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้าดนตรี-นาฏศิลป์