ดนตรี-นาฏศิลป์

นายเจษฎาพร เพ็งจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้าดนตรี-นาฏศิลป์
เบอร์โทร : 0935815679
อีเมล์ : kris-nsn@hotmail.com