ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน

นางสาวเยาวนุช เรืองดิษฐ์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทร : 0941355736
อีเมล์ : noot_741@hotmail.com

นางสาวอัญชลี ชุมเชื้อ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 0992299142
อีเมล์ : Pearanchalee@gmail.com

นางสาวอรอุมา พูลเกิด
ปฎิบัติงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 0993065563
อีเมล์ : Onouma.1307@gmail.com

นายวัฒนพงษ์ วุฒิธานุสร
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 0984719825