ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน

นางสาวเยาวนุช เรืองดิษฐ์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาวกาญจนา วรุตะมะ
ปฎิบัติงานธุรการ

นางสาวอัญชลี ชุมเชื้อ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอรอุมา พูลเกิด
ปฎิบัติงานการเงินและบัญชี

นายวัฒนพงษ์ วุฒิธานุสร
นักการภารโรง

นายวสันต์ ชูแก้ว
คนขับรถของโรงเรียน